Page 5 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 5

Výhody pre realizátora               Výhody pre projektanta

       ZLATÝ CERTIFIKÁT KVALITY VNÚTORNÉHO        ZLATÝ CERTIFIKÁT KVALITY VNÚTORNÉHO
       PROSTREDIA EUROFINS GOLD              PROSTREDIA EUROFINS GOLD
       • Nižšie emisie v priebehu aplikácie        • Spĺňame všetky potrebné povinné aj dobrovoľné
       • Spojivová technológia bez obsahu formaldehydu   požiadavky na merateľné emisie
                                 • Spojivová technológia bez obsahu formaldehydu
       PRIATEĽSKÝ PRE UŽÍVATEĽA
       • Presné a jednoduché rezanie           TRVALO UDRŽATEĽNÉ VÝROBKY
       • Bez zápachu                   • Výrobky v súlade s programami na posudzovanie
       • Jednoduchšia manipulácia              ekologických dopadov stavieb (napr. BREEAM,
       • Rýchlejšia realizácia               LEED, HQE,DGNB)
                                 • V súlade s princípmi environmentálneho
       VÝBORNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI             manažmentu podľa ISO 14000
       • Vlastnosti produktov spĺňajú alebo prekračujú
        požiadavky CE, AGI 132, EnEV, MED        SPOĽAHLIVÉ A BEZPEČNÉ VÝROBKY
                                 • Sortiment technických izolácií Knauf Insulation
       PROFESIONÁLNE RIEŠENIE                vykazuje vynikajúce tepelnotechnické, mechanické
       • Sortiment technických izolácií vykazuje vynikajúce  a protipožiarne vlastnosti
        tepelnotechnické, mechanické a protipožiarne   • Označenie CE potvrdzuje splnenie požiadaviek
        vlastnosti                     podľa Európskeho práva (CPR 305-2011)
                                 • Nehorľavé /A1
                                 • Teplota tavenia vlákien > 1000 (znak stupeň C)
                                 • Vysoké kvalitatívne a výrobné štandardy
                                  podľa ISO 9000
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10