Page 7 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 7

POTRUBNÉ PÚZDRA


      THERMO-TEK PS ECO ALU

                      POPIS VÝROBKU           POUŽITIE
                      Thermo-teK PS Eco ALU sú tepelnoizolačné po- Thermo-teK PS Eco ALU sú obzvlášť vhodné na
                      trubné púzdra z minerálnej vlny, ktoré sa vyrábajú  ochranu potrubia voči tepelným stratám a majú
                      vinutím v dĺžke 1200 mm.      zároveň efektívne zvukovo izolačné vlastnosti.
                      Výrobok je opatrený hliníkovou fóliou vystuženou  • Potrubia
                      sklenenými vláknami a samolepiacim tesnením v  • Komponenty, napr. kolená, T-kusy atď.
                      pozdĺžnom smere.
                      Vďaka modernej technológii vinutia vykazuje vy-
                      nikajúce tepelnoizolačné vlastnosti - veľmi nízku
                      tepelnú vodivosť a vysokú presnosť výrobných
                      rozmerov.
     Illustration: Pipe section
                                        CERTIFIKÁTY A TESTY


                                              Erzeugnisse aus
                                              MINERALWOLLE
                      VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
                      www.dopki.com/T4305YP


     Hodnoty testované a deklarované podľa EN 14303
     Vlastnosti         Označenie Popis/špecifikácie             Jednotka Norma
     Trieda reakcie na oheň *  ---          A2 -s1, d0 D ≤ 300 mm     ---   EN 13501-1
                               L   O
     Súčiniteľ tepelnej vodivosti v závislosti  10 40   50   100    150  °C    EN ISO 8497
     od teploty
                        0,033  0,037  0,039  0,046  0,053  W/(m·K)
     Maximálna prevádzková teplota ST(+)          250 **          °C    EN 14707
     Kvalita AS         ---             ≤ 10           mg/kg  EN 13468

     Objemová hmotnosť                   pribl. 85-100       kg/m³  EN 13470
     Nasiakavosť                      ≤ 1,0 kg/m²        ---   EN 13472
     Ekvivalentná difúzna hrúbka (fólie) s d        > 100          m    EN 13469
     Obsah silikónu***      ---       Vyrobené bez pridania silikónového oleja --- ---
     Bod tavenia vlákien     –             ≥ 1000 °C         –    DIN 4102-17
     Kód označenia        ---         vonkajší priemer <150 mm:    ---   EN 14303
                          MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–MV1–CL10
                   ---         vonkajší priemer ≥ 150 mm:   ---   EN 14303
                          MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–MV1–CL10
     * V závislosti od vonkajšieho priemeru ** Hliníková strana ≤ 80 °C, *** Spĺňa kritériá normy Volkswagen 3.10.7 a neobsahuje látky, ktoré zabraňujú zmáčaniu náteru. Technické
     údaje majú len informačný charakter. Podrobné informácie nájdete v technickom liste. www.ki4ts.com


       POZNÁMKY K INŠTALÁCII:
       • Pred začatím inštalácie sa uistite, že všetky adhézne povrchy  • Tvarové spoje potrubných puzdier musia byť utesnené samolepiacou
       sú suché bez prachu, mastnoty a nečistôt.    hliníkovou páskou tak, aby boli obidve susediace potrubné puzdra
       • Na uľahčenie otvárania Thermo-teK PS Eco ALU pri inštalácii na  rovnako prekryté hliníkovou páskou.
       potrubí sa na strane protiľahlej k pozdĺžnemu otvoru nachádza malá  • Počiatočná adhézna sila sa môže znížiť, ak je teplota okolia v čase
       štrbina. Vďaka tomu sa puzdro oveľa jednoduchšie pretlačí cez potrubie,  spracovania nižšia ako 10 °C. V takom prípade je potrebná mimoriadna
       ktoré sa má izolovať.              opatrnosť pri práci, pričom inštalatér musí zabezpečiť potrebný tlak na
       • Pred uzavretím pozdĺžneho šva samolepiacim prekrytím sa musí  dosiahnutie trvalého spojenia.
       odstrániť ochranný pásik. Pásik sa môže odstrániť aj po častiach.  • Podľa legislatívnych požiadaviek sa musí zabezpečiť kontrola zho-
       Predtým, než sa samolepiace vrstvy pritlačia, sa musia polovice potrub- toveného diela
       ného puzdra presne zarovnať. Po celej dĺžke pozdĺžneho šva sa musí
        aplikovať primeraný tlak na samolepiacu vrstvu.                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12